Nieuws

news

Subsidie praktijkleren SNP Adviseurs 06/08/20

Ook voor het studiejaar 2019-2020 is het weer mogelijk om voor bepaalde werknemers die een opleiding volgen de subsidie praktijkleren aan te vragen. Ook als een leerling is gestopt, kunt u naar verhouding een tegemoetkoming in de begeleidingskosten aanvragen. U heeft hiervoor tot en met 16 september 2020 (17.00 uur) de tijd. Voor de aanvraag heeft u eHerkenning niveau 1 of hoger nodig.

Het kabinet heeft maatregelen afgekondigd in verband met het coronavirus. Werkgevers kunnen als gevolg hiervan te maken hebben met gedwongen sluiting van 16 maart 2020 tot en met 19 mei 2020. De hoogte van de subsidie praktijkleren is afhankelijk van het aantal weken dat een leerbedrijf een BBL-student begeleidt. Voor werkgevers die te maken hebben met gedwongen sluiting tot en met 19 mei brengt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de weken waarin zij de BBL-studenten niet konden begeleiden, niet in mindering op de subsidie. Ditzelfde geldt voor bedrijven die weliswaar niet gedwongen gesloten waren, maar die toch moesten sluiten, omdat voortzetting van het bedrijf, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, niet verantwoord was.

VOOR WELKE WERKNEMERS KAN DE SUBSIDIE WORDEN AANGEVRAAGD?

VMBO:
Vmbo’ers die een leerwerktraject volgen voor een basisberoepsgerichte leerweg. Het geldt alleen voor het traject dat specifiek is gericht op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding. Alleen het 3de en 4de leerjaar van de opleiding komen in aanmerking voor subsidie;

VSO:
Leerlingen die in het laatste schooljaar van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) zitten en onderwijs volgen in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel of in een leer-werktraject in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs;

PRO:
Leerlingen die in het laatste schooljaar van het Praktijkonderwijs (PRO) zitten;

ENTREE IN HET VMBO:
Leerlingen die een basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs volgen, die is ingericht als entreeopleiding en wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg.

MBO:
Mbo’ers die een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen. Deelnemers aan een beroepsopleidende leerweg (bol) komen niet in aanmerking voor subsidie. Dit geldt ook voor deelnemers aan de Derde Leerweg (OVO), EVC-trajecten en specifieke maatwerktrajecten (geen mbo bbl-opleidingen);

HBO:
Hbo’ers die een duale- of deeltijdopleiding volgen op het gebied van techniek, landbouw of natuurlijke omgeving. Het gaat alleen om die opleidingen waarbij een praktijkdeel een verplicht onderdeel van de opleiding is. Let op: Niet in aanmerking komen: het begeleiden van een student die een voltijd hbo opleiding volgt of een duaal- of deeltijdtraject in andere sectoren dan techniek / landbouw en natuurlijke omgeving / gezondheidszorg, gedrag & maatschappij. Ook afstudeerstages komen niet in aanmerking voor subsidie;

PROMOVENDI-TOIO:
Promovendi of technologisch ontwerpers in opleiding.

HOOGTE SUBSIDIE
De hoogte van de subsidie kan oplopen tot maximaal € 2.700 per praktijk- of werkplaats. De werkgever komt in aanmerking voor subsidie voor de periode waarin de leerling in het studiejaar door de werkgever is begeleid. De werkgever hoeft dus geen volledig studiejaar begeleiding te geven om voor de subsidie in aanmerking te komen.

EXTRA SUBSIDIE BBL-LEERPLEK SECTOREN LANDBOUW, HORECA EN RECREATIE
De Subsidieregeling praktijkleren wordt in de studiejaren 2019/2020 tot en met 2021/2022 uitgebreid met een extra compartiment. Erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie kunnen bovenop de gebruikelijke subsidie praktijkleren een extra subsidiebedrag aanvragen als zij een bbl leerplek aanbieden. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het aantal gerealiseerde weken begeleiding bij de beroepspraktijkvorming in het betreffende studiejaar. Bij de aanvraag van het basisbedrag van de Subsidieregeling praktijkleren moet het erkende leerbedrijf in het aanvraagformulier aangeven of het behoort tot de sector landbouw, horeca of recreatie.

DE AANVRAAG
De aanvraag kan worden gedaan via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland https://mijn.rvo.nl/praktijkleren, met behulp van eHerkenning. Op de site https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren zijn tevens alle aanvullende voorwaarden te raadplegen.

Wij kunnen de aanvraag ook voor u verzorgen, u dient ons hiervoor te machtigen. Het machtigingsformulier en de verschillende aanvraagformulieren kunt u vinden op onze website onder het menu formulieren. Indien u de aanvraag door ons laat verzorgen, verzoeken wij u om ons tevens per aanvraag de praktijkovereenkomst toe te zenden.

 

 

 

 

SNP Adviseurs

Hietweideweg 4,
7391 XX Twello
Postbus 80,
7390 AB Twello

Openingstijden

maandag 08:00 - 17:00
dinsdag 08:00 - 17:00
woensdag 08:00 - 17:00
donderdag 08:00 - 17:00
vrijdag 08:00 - 17:00
weekend Gesloten