Nieuws

news

Uitfasering pensioen in eigen beheer SNP Adviseurs 06/09/16

EINDE PENSIOEN IN EIGEN BEHEER

Wat het kabinet betreft eindigt met ingang van 1 januari 2017 de pensioenopbouw in eigen beheer. De afschaffing van het eigenbeheerpensioen is onderdeel van de op Prinsjesdag gepresenteerde belastingplannen voor 2017. Aan u straks de keuze: afkopen van het pensioen met een belastingkorting, omzetten in een spaarverplichting, of de pensioenverplichting (zonder verdere opbouw) laten voortbestaan.

 

Drie mogelijkheden
Met ingang van 2017 eindigt voor u als directeur-grootaandeelhouder (dga) de mogelijkheid van een pensioenopbouw in eigen beheer, tenzij de Tweede en Eerste Kamer niet instemmen met dit plan van het kabinet. De kans daarop is echter klein. Omdat de pensioenopbouw in eigen beheer stopt, staat u voor een belangrijke keuze. U heeft namelijk drie mogelijkheden:
1. Afkopen met een belastingkorting
2. Omzetten naar een oudedagsverplichting
3. In stand houden pensioen in eigen beheer
Let op! Omdat pensioenopbouw in eigen beheer stopt, kunt u vanaf 1 januari 2017 alleen nog extern (bijvoorbeeld bij een verzekeraar) nieuwe pensioenrechten opbouwen.

Afkopen met een belastingkorting
U kunt het reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer fiscaalvriendelijk met een belastingkorting afkopen. Daarbij wordt de pensioenaanspraak zonder fiscale gevolgen afgestempeld naar de fiscale (balans)waarde. Deze afgestempelde pensioenaanspraak kan vervolgens fiscaal vriendelijk met een belastingkorting worden afgekocht. Deze korting geldt slechts gedurende drie jaar en wordt maximaal verleend over de fiscale (balans)waarde van de pensioenverplichting op 31 december 2015. Over de waardestijgingen na die datum wordt geen korting verleend.
In 2017 geldt een belastingkorting van 34,5%. Er is dan loonheffing verschuldigd over 65,5% van de fiscale balanswaarde op 31 december 2015. De waardestijgingen na die datum zijn volledig belast. In 2018 bedraagt de belastingkorting 25% en in 2019 19,5%. Verder bent u geen revisierente verschuldigd.

Uw (ex-)partner moet schriftelijk toestemming geven voor deze afkoop.

Omzetten naar een oudedagsverplichting
Een andere mogelijkheid is uw opgebouwde pensioen in eigen beheer om zetten in een oudedagsverplichting. Ook dan vindt eerst zonder fiscale gevolgen de afstempeling van de pensioenaanspraak plaats naar de fiscale (balans)waarde. Deze afgestempelde pensioenaanspraak wordt vervolgens omgezet in een spaarverplichting voor de oude dag. Deze omzetting kan tot uiterlijk 31 december 2019. Bij deze mogelijkheid houdt u het geld en uw aanspraak voor de oude dag binnen de B.V.. Na omzetting in de oudedagsverplichting is geen verdere opbouw meer mogelijk. Wel mag deze voorziening tot pensioendatum worden opgerent tegen de marktrente (momenteel 0,32%!). Bij het bereiken van de pensioendatum ontvangt u vanuit de bv gedurende twintig jaar oudedagsuitkeringen. Belastingheffing vindt pas plaats in die uitkeringsfase.

Tip: U kunt op elk gewenst moment besluiten de oudedagsverplichting te gebruiken voor een externe (bancaire) lijfrente. U mag de oudedagsverplichting ook alsnog afkopen. Doet u dit in 2017, 2018 of 2019 dan kunt u profiteren van de belastingkorting. Na 2019 bent u bij afkoop over de volledige oudedagsverplichting loonbelasting en revisierente verschuldigd.
Ook voor de omzetting moet uw (ex-partner) schriftelijk toestemming geven!

In stand houden pensioen in eigen beheer
U kunt er tot slot ook voor kiezen om niets te doen. In dat geval blijven de huidige regels gelden voor de tot en met 31 december 2016 in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken. Uw pensioen in eigen beheer wordt zogezegd ‘bevroren’. Eventuele verschillen tussen de commerciële en fiscale waarde blijven bestaan, evenals de bijbehorende knelpunten (zoals bijvoorbeeld de “dividendklem”) en de met uw B.V. gemaakte afspraken. Er kan vanaf 1 januari 2017 geen verdere opbouw aan het eigenbeheerpensioen meer plaatsvinden.

Extern verzekerd pensioendeel
Sommige dga’s hebben naast een pensioenopbouw in eigen beheer, ook nog een deel van het pensioen extern verzekerd. Nu het eigenbeheerpensioen wordt afgeschaft, mag dit extern verzekerde deel alleen nog in 2016 worden teruggehaald naar eigen beheer. Dit kan voordelig zijn als u het pensioen in 2017, 2018 of 2019 wilt afkopen met een belastingkorting of wilt omzetten in een oudedagsverplichting.
Het terughalen van het extern verzekerd pensioendeel vergt een goede afweging. U heeft in het verleden namelijk niet voor niets gekozen voor een extern verzekerd ‘potje’ voor uw oude dag. Dat geeft u met het terughalen wel op.

Bovendien wordt – indien u kiest voor de afkoopmogelijkheid – over dit naar eigen beheer teruggehaald pensioendeel geen belastingkorting verleend. Een belastingkorting in 2017, 2018 of 2019 wordt alleen verleend over de fiscale (balans)waarde van uw pensioenverplichting in de bv op 31 december 2015. Het extern verzekerd pensioendeel maakte op die datum nog geen onderdeel uit van deze pensioenverplichting in eigen beheer.

Tot slot wordt zowel bij afkoop als bij de omzetmogelijkheid de pensioenaanspraak eerst afgestempeld naar de fiscale (balans)waarde. Die afstempeling geldt dan ook voor het teruggehaalde extern verzekerd pensioendeel.

Premievrij maken van pensioenen
Per 1 januari 2017 is de eigen B.V. geen toegelaten verzekeraar meer. Als de pensioenopbouw in eigen beheer per 31 december 2016 niet worden stopgezet en premievrij worden gemaakt is er sprake van een onzuivere pensioenverplichting. De sanctie hierop bedraagt 52% belastingheffing plus 20% revisierente. Los van de bovengenoemde drie mogelijkheden hoe verder te gaan met de opgebouwde pensioenaanspraken moet de toekomstige opbouw in eigen beheer worden gestaakt voor 1 januari 2017. Met een nieuwe toezegging kan desgewenst wel extern pensioen worden opgebouwd.

SNP Adviseurs

Hietweideweg 4,
7391 XX Twello
Postbus 80,
7390 AB Twello

Openingstijden

maandag 08:00 - 17:00
dinsdag 08:00 - 17:00
woensdag 08:00 - 17:00
donderdag 08:00 - 17:00
vrijdag 08:00 - 17:00
weekend Gesloten